Építési Piaci Prognózis 2022-2025 - FRISSÍTÉS

Megrendelhető az Építési Piaci Prognózis 2022-2025 frissítése

Megrendelhető az Építési Piaci Prognózis 2022-2025 frissítése

Mi a véleménye: növekszik, stagnál vagy csökken?
Elindult az idei adatgyűjtés az építőipar jövőjéről

zöldkapocs

Kiket köt össze a Zöldkapocs?

Kiket köt össze a Zöldkapocs?

Kiket köt össze a Zöldkapocs?

Építési Piaci Prognózis 2022-2025 - FRISSÍTÉS - másolat

Felmérés az építkezők és tervezgetők körében – vacsorameghívással!

Felmérés az építkezők és tervezgetők körében – vacsorameghívással!

Felmérés az építkezők és tervezgetők körében – vacsorameghívással!

Ingatkab_plusz - másolat

HVG Ingatlan Plusz – mi írtuk...

HVG Ingatlan Plusz – mi írtuk...

HVG Ingatlan Plusz – mi írtuk...

webinarium

Webináriumok

Webináriumok

Webináriumok - Szerezzen hasznos tudásanyagot és továbbképzési pontokat!

Zold_Epites_Podcast

ZÖLD ÉPÍTÉS PODCAST MÁR 30 BESZÉLGETÉSSEL: NÉZZÜNK AZ ÉPÍTŐANYAGOK MÖGÉ

ZÖLD ÉPÍTÉS PODCAST MÁR 30 BESZÉLGETÉSSEL: NÉZZÜNK AZ ÉPÍTŐANYAGOK MÖGÉ

ZÖLD ÉPÍTÉS PODCAST MÁR 30 BESZÉLGETÉSSEL: NÉZZÜNK AZ ÉPÍTŐANYAGOK MÖGÉ

previous arrow
next arrow

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék:

 • Értelmező fogalmak
 • Az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelés célhoz kötöttsége, adattovábbítás
 • Személyes adatkezelés tipikus esetei
 • Természetes személy vásárlók adatai
 • Jogi személy ügyféladatai
 • Szavatossági, jótállási ügyek, reklamációk kezelése
 • Adatok továbbítása harmadik félnek
 • Facebook
 • Linkek más weboldalakhoz, adattovábbítás harmadik országba
 • Cookie-k
 • Tájékoztatás az érintett jogairól
 • DM tevékenység
 • Adatbiztonság
 • Jogorvoslat

 A BUILD-COMMUNICATION Kft.

 székhely:  2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület fsz. 6.
 cégjegyzékszám:  13-09-125525
 adószám:  14598681-2-13
 képviseletre jogosult:  Rajki Diána ügyvezető igazgató
 elérhetőségek  
 e-mail: iroda@buildmarketing.hu
 web: www.buildmarketing.hu
  www.buildrendezvenyek.hu
  www.varepitpalyazat.hu


továbbiakban Adatkezelő/Szolgáltató, jelen Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza az adatkezeléssel Érintett személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az Adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679  

Társaságunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos miden tájékoztatás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak.

 A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

I. Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűzünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

II. Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött, kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A BUILD-COMMUNICATION Kft. üzleti céljainak elérése érdekében olyan aktivitásokat bonyolít, amelyek során gyűjti természetes és jogi személyek adatait, személyes adatait. Egyre bővülő kereskedelmi partnerkörének adatait a szerverén tárolja. A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, hogy a BUILD-COMMUNICATION Kft., mint Adatkezelő, a kölcsönös üzleti célokat szolgáló aktivitások során a személyes adatait kezelje, továbbá számára tájékoztató levelet küldjön. Célcsoporttól függően pl. árajánlatadás, üzleti és piaci információk átadása, termékújdonságok, akciók, rendezvények, kiadványok stb.

A www.buildmarketing.hu  látogatóinak az adatait (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból, jogos érdekből kezeljük.

 

III. Az adatkezelés célhoz kötöttsége, adattovábbítás

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A BUILD-COMMUNICATION Kft. saját és együttműködő partnerei, ügyfelei üzleti céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységei során olyan aktivitásokat bonyolít (rendezvényeket, továbbképzéseket szervez, felméréséket, kutatásokat végez, promóciókat, nyereményjátékokat indít, szakmai újdonságokról tájékoztatást küld stb.), amelyek során gyűjti természetes és jogi személyek adatait, személyes adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím, munkahelyi adatok, számlázási adatok, Kamarai azonosítók stb.). Az adatgyűjtés módja online vagy offline regisztráció.

A személyes adatok kezelésére a regisztrációval adott felhatalmazás a Regisztráló a tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A regisztrációval a Regisztráló kijelenti, és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a BUILD-COMMUNICATION Kft., mint Adatkezelő, saját, és a vele együttműködő partnerei, ügyfelei üzleti céljait szolgáló aktivitások során a személyes adatait kezelje, valamint, hogy számára online hírlevelet, levelet, SMS-t küldjön.

 Harmadik fél hozzáférése

A Regisztráló a rendszerünkben tárolt személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki. Harmadik félnek tekintjük a BUILD-COMMUNICATION Kft. együttműködő partnereit, ügyfeleit. Harmadik fél a Regisztrálók számára szánt üzeneteit a BUILD-COMMUNICATION Kft.-n keresztül, hírlevél, E-DM, levél, vagy SMS formájában juttathatja el, amelyről a Regisztráló a regisztrációja során tájékoztatást kap, és ahhoz hozzájárulását adja.

Partnereinknél az adatok (cégnév, székhely, számlázási cím, szállítási cím; telefonszám, adószám; cégjegyzékszám; bankszámlaszám;) megadása és tárolása bizonyos esetekben szerződések létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Továbbá statisztikai, minőségbiztosítási és előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok, piaci és üzleti információk megküldése céljából egyaránt felhasználhatjuk. A szolgáltatás sikeres teljesítését követően Érintett kérheti a Szolgáltatótól személyes adatainak mielőbbi törlését az iroda@buildmarketing.hu e-mail címen.

Ide tartoznak még a következő személyes adatok:

 • wifi adatok: vendég wifi hálózat biztosítása a telephelyen
 • munkaerőnyilvántartás

Egyéb, harmadik Szolgáltatók (címzettek): Facebook, Google, Microsoft

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:

 • Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni.
 • Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az Adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja.

IV. Személyes adatkezelés tipikus esetei:

A BUILD-COMMUNICATION Kft. által gyűjtött és kezelt személyes adatok általában a következő kategóriákra sorolhatók:

 • A kapcsolattartáshoz szükséges információk, mint például a név, lakcím, telefonszám, email-cím, munkaköri beosztás, munkahely stb.
 • Azok az információk, amelyeket az online felületeken keresztül történő kapcsolatfelvétel útján adott meg,
 • Felhasználóra vonatkozó információk, pl. a használatra és a megtekintésére vonatkozó műszaki információk, az IP-címeket is beleértve, amelyeket a weboldalaink és alkalmazásaink megtekintése során használt, továbbá ide sorolva harmadik felek webhelyeit is.

V. Természetes személy adatai

 Az adatkezelés célja: Társaságunk természetes személyek részére is küld szakmai információkat, ebből kifolyólag a társaság gyűjti és kezeli a természetes személy vásárlók meghatározott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b.), valamint az Adatkezelőt, mint információt nyújtót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c., Info tv. 5.§ (1) b.): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, egyéb kapcsolattartási címek vonatkozásában az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a., Info tv. 5.§ (1)a.)

A kezelt adatok köre: elsősorban e-mail cím, bizonyos aktivitások (pl. nyereményjátékok, felmérések esetén) az adott aktivitáson való részvételhez szükséges adatok pl. de nem kizárólag név, cím, telefonszám, esetleges vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, vásárlás helyszíne, felhasználás célja stb., a felhasználással kapcsolatos tapasztalatok, vélemények.

Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási címek esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt. Harmadik félnek csak abban az esetben, ha az adott aktivitás leírásában erről kifejezetten és egyértelműen tájékoztattuk az adatait megadó magánszemélyt és az adattovábbításhoz a feliratkozás, adatai megadásával hozzájárult. Lásd még III. pont.

 

VI. Jogi személy adatai és ügyféladatok

Az adatkezelés célja: Adatkezelő jogi személy ügyfelekkel való kapcsolattartás, információtovábbítás, szerződés teljesítés céljából kezeli az ügyfél által megnevezett kapcsolattartó személy személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b.), információ továbbadása.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, munkahelyi pozíció/hatáskör, képviselt vállalat adatai, számlázási adatok, Kamarai azonosítók stb.

Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási címek esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt. Harmadik félnek csak abban az esetben, ha az adott aktivitás leírásában erről kifejezetten és egyértelműen tájékoztattuk az adatait megadót és az adattovábbításhoz a feliratkozás, adatai megadásával hozzájárult. Lásd még III. pont.

VII. Adatszolgáltatás Adatfeldolgozóknak

A Regisztráló személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára csak a fent leírtak szerint, előzetes hozzájárulással adjuk ki. További esetek lehetnek olyan Adatfeldolgozó szervek, akinek a BUILD-COMMUNICATION Kft. jogszabályban előírtak szerint köteles adatot szolgáltatni. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság Informatikai Biztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: IBSZ) megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

A BUILD-COMMUNICATION Kft.-vel szerződéses viszonyban álló Adatfeldolgozó szervek:

 • Könyvelő
 • Ügyvéd

A www.buildmarketing.hu oldal üzemeltetőjének elérhetőségei:

Build-Communication Kft.

Telefon (H-P: 8-17): +36 (23) 611 028 E-mail: iroda@buildmarketing.hu 

Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület Fsz. 6.

Adószám: 14598681-2-13

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Telefon: +36 1 789 2789 E-mail: support@tarhely.eu

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X.em. 241.

Adószám: 14571332-2-42

VIII. Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: www.facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilja.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált tárgyi közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A céges facebook oldal egyes tartalmi elemeinek, az ott közös információknak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.  Az adatkezelés a www.facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pfhttps://www.facebook.com/about/privacy/ 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a www.facebook.com weboldalon.

IX. Linkek más weboldalakhoz, adattovábbítás harmadik országba

Honlapunk tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekhez vagy integrált webhelyekhez. Nem vállalunk felelősséget más cégek weboldalainak (harmadik fél weboldalai) tartalmáért vagy az ilyen társaságok személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos gyakorlatáért. Ha Érintett harmadik fél webhelyeit látogatja, tájékozódjon az adott oldalon a személyes adatokra vonatkozó nyilatkozatról.

Elsősorban azért, mert az adattovábbítás egy részét külső partnerekkel végeztetjük, az Ön adatai továbbításra kerülhetnek Európai Unión kívüli országba. Ebben az esetben külön webes alkalmazás biztosítja, hogy ez az adattovábbítás a jogszabályi keretek között történjen: megfelelő adatbiztonság biztosításával, az Európai Bizottság által előírt szükséges szerződéses rendelkezések aláírásával vagy, ha a szolgáltató Egyesült Államokbeli annak ellenőrzését követően kerülhet csak erre sor, ha bebizonyosodott, hogy megfelel a Privacy Shield keretrendszerének.

X. Cookie-k

Mi a süti, azaz a cookie? A süti (cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik hasznosak, mert engedélyezik a weboldalnak, hogy felismerje a felhasználó eszközt, és ezáltal egy hatékonyabb, személyre szabott felhasználói élményt nyújtson.

Alapműködést biztosító sütik (Műszaki)

A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.

 • e20829e2d022cb02da823590e359e4ad - session cookie
 • plg_system_eprivacy - helyi cookie, lejárat 30 nap

Statisztikai célú sütik (Analitikai - Google)

A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.

 • _ga - lejárat 2 év
 • _gat - lejárat 24 óra
 • _gid - lejárat 1 perc

A weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa. A beállítások bármikor módosíthatók.

www.Build-Communication.hu oldal által használt cookie-k szerepük szerint a következők:

Az oldal működéshez szükséges cookiek: e20829e2d022cb02da823590e359e4ad (session)

plg_system_eprivacy

Analitikai cookiek: (google) 26d552

_ga

_gat

_gid 

Social cookiek: (facebook)

c_user

datr

dpr

fr

sb

spin

xs

Cégünk a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és tovább küldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább).

A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük, látogassa meg a következő weboldalt: 

httpss://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni.

Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján. Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

 

XI. Tájékoztatás az érintett jogairól

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat üzleti tevékenysége során az irányadó számviteli és adójogszabályok által a bizonylatokra előírt megőrzési idő alatt kezeli. A személyes és üzleti adatok az adatkezelés céljának megszűnésekor, illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint Érintett jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést kérni, továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő az adatait törölje, és semmiféle további információt számára ne küldjön, ezenfelül jogosult személyes adatainak helyesbítését, valamint korlátozását kérni. A Regisztráló az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az iroda@buildmarketing.hu címen. A személyes adatok kezelésének megszüntetésére a fenti módokon jelzett kérés alapján az Adatkezelő a Regisztráló személyes adatait adatbázisából azonnal törli.

 

XII. DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, továbbá a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató az üzleti- és/vagy reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, de amennyiben Érintett nem kíván üzeneteket kapni, adatainak törlését az alábbi e-mail címre küldött nyilatkozatban kérheti: iroda@buildmarketing.hu

 XIII. Adatbiztonság

Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő, illetve tevékenységi körében Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok automatizált kezelése során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 XIV. Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az Adatátvevő köteles bizonyítani.

Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 Levelezési cím: 1063 Budapest, Pf. 9.
 Telefon: +36 -1-391-1400
 Fax: +36-1-391-1410
 E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Gyorsmenü

Ez megy nálunk a Facebookon

Vegye fel a kapcsolatot Velünk!

Budapest 1118, Budaörsi út 131/A  2/4
Ügyfélkapcsolattartók +36 17 991 028
Irodavezetés és asszisztencia +36 17 991 029
e-mail: iroda@buildmarketing.hu